Bằng cách sử dụng trang web dotb.vn hoặc accounts.dotb.vn (“Dịch vụ”); bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản Dịch vụ”). “Nhà cung cấp dịch vụ” là DotB Software; một công ty TNHH được thành lập theo Luật doanh nghiệp năm 2015 Việt Nam; tại địa chỉ: P102, Tòa nhà A, Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM – Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhà cung cấp Dịch vụ có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ theo thời gian; mà không cần thông báo. Bất kỳ tính năng mới nào tăng cường hoặc nâng cao Dịch vụ hiện tại; bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới; sẽ phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ; bất cứ lúc nào tại: www.dotb.vn/terms-of-service

Vi phạm bất kỳ điều khoản nào dưới đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn. Mặc dù nhà cung cấp dịch vụ nghiêm cấm hành vi và Nội dung đó trên Dịch vụ; bạn hiểu và đồng ý rằng nhà cung cấp dịch vụ không thể chịu trách nhiệm về Nội dung được đăng trên Dịch vụ; và bạn vẫn có thể tiếp xúc với các tài liệu đó. Bạn đồng ý tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản cơ bản

 • Nếu bạn không đồng ý, bạn nên từ chối Thỏa thuận này và ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch vụ. Quyền truy cập vào Dịch vụ chỉ được phép đối với những người hoàn toàn đồng ý với các điều khoản; và điều kiện của thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này.
 • Bạn đồng ý rằng Điều khoản thỏa thuận dịch vụ này; và mối quan hệ giữa các bên sẽ được điều chỉnh độc quyền; bởi luật pháp của Cộng hòa Ấn Độ mà không liên quan đến xung đột các nguyên tắc pháp luật; hoặc công ước quốc tế. Thẩm quyền duy nhất cho bất kỳ giải quyết tranh chấp nào là tòa án tối cao Bangalore ở bang Karnataka của Ấn Độ.
 • Bạn phải cung cấp tên đầy đủ hợp pháp; địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu; để hoàn tất quá trình đăng ký.
 • Thông tin đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một lần đăng nhập; được chia sẻ bởi nhiều người không được phép. Bạn có thể tạo thông tin đăng nhập riêng cho nhiều người như gói của bạn cho phép.
 • Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Nhà cung cấp dịch vụ không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào; từ việc bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
 • Khách hàng cam kết duy trì tính bảo mật đầy đủ đối với mật khẩu của Khách hàng; liên quan đến Dịch vụ và Tài khoản của Khách hàng. Nếu Khách hàng biết về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc Tài khoản của Khách hàng; Khách hàng phải thông báo cho Nhà cung cấp dịch vụ ngay lập tức khi được hỗ trợ tại Dotb.vn
 • Bạn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung được đăng; và hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn (ngay cả khi Nội dung được đăng bởi những người khác có tài khoản trong tài khoản của bạn).
 • Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền). Khách hàng cam kết không quấy rối, đe dọa, lạm dụng; hoặc gây tổn hại cho Nhà cung cấp dịch vụ hoặc những người dùng Dịch vụ khác theo bất kỳ cách nào.

Điều khoản hoàn tiền, nâng cấp và hạ cấp

 • Dịch vụ được lập hóa đơn trước hàng năm và không được hoàn lại. Sẽ không hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho một phần tháng dịch vụ; nâng cấp / hạ cấp hoàn lại tiền; hoặc hoàn lại tiền cho tháng không sử dụng với một tài khoản mở.
 • Tất cả các khoản phí không bao gồm tất cả các loại thuế; thuế hoặc thuế do cơ quan thuế áp đặt; nếu không có quy định khác. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế, phí hoặc nghĩa vụ đó.
 • Đối với bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào ở cấp gói; thẻ tín dụng mà bạn đã cung cấp sẽ tự động bị tính phí theo mức phí mới; trong chu kỳ thanh toán tiếp theo của bạn.
 • Việc hạ cấp Dịch vụ của bạn có thể gây mất Nội dung; tính năng; hoặc dung lượng Tài khoản của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn thất đó.

Hủy bỏ và chấm dứt

 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hủy đúng cách tài khoản của mình. Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại Dotb.vn để biết quy trình hủy.
 • Tất cả Nội dung của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi Dịch vụ sau khi hủy. Không thể khôi phục thông tin này sau khi tài khoản của bạn bị hủy.
 • Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc năm thanh toán hiện tại; việc hủy bỏ của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức; và bạn sẽ không bị tính phí lại.
 • Nhà cung cấp dịch vụ, theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn; và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc tương lai vì bất kỳ lý do gì bất cứ lúc nào. Việc chấm dứt Dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc vô hiệu hóa hoặc xóa Tài khoản của bạn; hoặc quyền truy cập của bạn vào Tài khoản của bạn; và việc tịch thu và từ bỏ tất cả nội dung trong Tài khoản của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai; vì bất kỳ lý do gì bất cứ lúc nào.

Điều khoản sửa đổi

 • Nhà cung cấp dịch vụ có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) có hoặc không có thông báo.
 • Giá của tất cả các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí gói đăng ký hàng năm đối với Dịch vụ; có thể thay đổi sau khi chúng tôi thông báo trước 30 ngày. Thông báo này có thể được cung cấp bất cứ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi lên Trang web DotB (www.dotb.vn) hoặc chính Dịch vụ.
 • Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi; thay đổi giá; đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ nào.
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của Dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian; mà không cần thông báo trước cho Khách hàng do Nhà cung cấp dịch vụ không ngừng đổi mới và cải thiện Dịch vụ. Ngoài ra, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Nhà cung cấp dịch vụ có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) cho Khách hàng; theo quyết định riêng của Nhà cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

Thuật ngữ nội dung

 • Nội dung của Nhà cung cấp Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền. Khách hàng không sao chép, phân phối, sửa đổi, cho thuê, cho thuê, cho vay, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh, kỹ sư đảo ngược, dịch ngược hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có giấy phép tương ứng của chủ sở hữu bản quyền.
 • Nhà cung cấp dịch vụ tuyên bố không có quyền sở hữu trí tuệ; đối với tài liệu do Khách hàng cung cấp cho Dịch vụ. Hồ sơ và tài liệu của bạn được tải lên vẫn là của bạn. Tuy nhiên, bằng cách đặt các trang của bạn được chia sẻ công khai, bạn đồng ý cho phép người khác xem và chia sẻ Nội dung của bạn.
 • Nhà cung cấp Dịch vụ không sàng lọc trước Nội dung, nhưng nhà cung cấp dịch vụ và người được chỉ định có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ); theo quyết định riêng của họ là từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua Dịch vụ.
 • Khách hàng cam kết không tạo, truyền tải, hiển thị hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc hận thù (bao gồm vi-rút, sâu và bất kỳ mã phá hoại nào khác).

Điều kiện chung

 • Việc bạn sử dụng Dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ này được cung cấp trên cơ sở “như là” và “có sẵn”.
 • Trong số những thứ khác, Nhà cung cấp dịch vụ không tuyên bố và đảm bảo với Khách hàng rằng:
  • việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng;
  • việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi;
  • bất kỳ thông tin nào mà Khách hàng thu được do việc khách hàng sử dụng Dịch vụ sẽ chính xác, chính xác, đáng tin cậy và cập nhật;
  • các lỗi trong hoạt động hoặc chức năng của Dịch vụ sẽ được sửa chữa.
 • Hỗ trợ kỹ thuật có sẵn qua email.
 • Không có bảo hành (bao gồm cả chất lượng thỏa đáng; phù hợp cho mục đích hoặc phù hợp với mô tả); áp dụng cho Dịch vụ ngoại trừ trong phạm vi quy định rõ ràng trong Thỏa thuận.
  • Nhà cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất thiện chí hoặc uy tín kinh doanh) của Khách hàng có thể phát sinh cho Khách hàng liên quan đến Dịch vụ; bao gồm:
  • thiệt hại do bất kỳ thay đổi nào mà Nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện đối với Dịch vụ;
  • thiệt hại do bất kỳ sự gián đoạn vĩnh viễn hoặc tạm thời nào trong việc cung cấp Dịch vụ;
  • thiệt hại do xóa, tham nhũng hoặc không lưu trữ, bất kỳ Nội dung nào của Khách hàng;
  • thiệt hại do Khách hàng không cung cấp cho Nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản chính xác;
  • thiệt hại do khách hàng không giữ mật khẩu của khách hàng; hoặc các chi tiết của tài khoản của khách hàng an toàn và bảo mật.
 • Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc hack Dịch vụ; hoặc sửa đổi một trang web khác để ngụ ý sai rằng dịch vụ đó được liên kết với Dịch vụ.
 • Bạn hiểu rằng nhà cung cấp dịch vụ sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba; và đối tác lưu trữ để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, lưu trữ và công nghệ liên quan cần thiết để chạy Dịch vụ.
 • Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Nhà cung cấp dịch vụ.
 • Khách hàng phải bồi thường cho Nhà cung cấp dịch vụ, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, v.v. cho bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư, do vi phạm Thỏa thuận và từ các hoạt động trên Tài khoản Khách hàng.
 • Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ xóa Nội dung và Tài khoản chứa Nội dung mà chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu; hoặc phản cảm; hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản Dịch vụ này.
 • Khách hàng đồng ý rằng Nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp cho Khách hàng các thông báo; bao gồm các thông báo liên quan đến các thay đổi đối với Thỏa thuận, qua email, thư thông thường hoặc các bài đăng trên Dịch vụ.
 • Bạn hiểu rằng việc xử lý và truyền tải dịch vụ kỹ thuật, bao gồm cả Nội dung của bạn, có thể được chuyển giao không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.
 • Bạn không được tải lên, đăng, lưu trữ hoặc truyền email; SMS hoặc thư “spam” không mong muốn.
 • Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc vi-rút; hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
 • Không có gì trong Thỏa thuận sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Nhà cung cấp dịch vụ; đối với thiệt hại có thể không được loại trừ hoặc giới hạn hợp pháp theo luật pháp của Cộng hòa Ấn Độ.
 • Việc nhà cung cấp dịch vụ không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền; hoặc điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Điều khoản Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ; và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đó giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản Dịch vụ).
 • Hiệp định được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Ấn Độ.
 • Trong trường hợp Thỏa thuận đã được dịch sang một số ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh; và có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch; thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng cho bản dịch.
 • Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận sẽ được giải quyết bằng phương tiện đàm phán. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết bằng phương tiện đàm phán,; tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án tối cao Bangalore, Karnataka, Ấn Độ.
 • Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ nên được gửi đến hỗ trợ tại Dotb.vn.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 11 năm 2018.